Σεμινάριο DPO!

Εξειδικευτείτε & πιστοποιηθείτε στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Σεμινάριο DPO, εκπαιδευτείτε σωστά και έγκυρα σχετικά με τον νέο Κανονισμό (GDPR) που ψηφίστηκε 27/4/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων και της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ο νέος Γ.Κ.Π.Δ θέτει ως υποχρεωτική την ύπαρξη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε επιχειρήσεις και φορείς και προβλέπει αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της EUROTraining;

Το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσετε τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων, να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις και τις νέες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού (GDPR) και να λάβετε όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις μέσω case studies, ώστε να αναλάβετε τα καθήκοντα και την ευθύνη της θέσης του Data Protection Officer.
Απευθύνεται σε Δικηγόρους, Στελέχη IT, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και σε οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί (π.χ. στελέχη Διοίκησης) στην προστασία δεδομένων ή ασχολείται με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων.
Με το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα μάθετε τα πάντα γύρω από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες προστασίας δεδομένων καθώς και τον σωστό τρόπο συλλογής και διαβίβασης αυτών. Θα γνωρίσετε στην πράξη τα βήματα και την μεθοδολογία που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε προκειμένου να σχεδιάσετε ένα ασφαλές Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Στο τέλος του σεμιναρίου με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) θα είστε σε θέση να προετοιμάσετε την εταιρεία σας για να συμμορφωθεί με το GDPR, να λάβετε μέτρα προστασίας δεδομένων, να ελέγχετε την επάρκεια τους και να αντιμετωπίζετε τυχόν περιστατικά παραβίασης.

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στα πλαίσια του κύκλου σπουδών οι σπουδαστές παρακολουθούν και εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

1. Το Νομικό Πλαίσιο των Προσωπικών Δεδομένων
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Α μέρος – 8 ώρες

Ι.Οι βασικές αρχές και οι έννοιες

  • i. Ανάλυση της νομοθεσίας περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ελλάδα και την ΕΕ και αναφορά σε ΑΠΔΠΧ και των αντίστοιχων ανεξάρτητων Αρχών της ΕΕ.
  • ii. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση 108), η Οδηγία 95/46, Ο Κανονισμός 45/2001 και η Οδηγία 2002/58, Οι Συνταγματικές διατάξεις (Σ9Α, 19), ο Γενικός Κανονισμό 2016/679 (σε σύγκριση με την Οδηγία 95/46/ΕΚ)ς
  • iii. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο

ΙΙ. Προσωπικά δεδομένα – κατηγοριοποιήσεις.

ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των Υποκειμένων

2. Το Νομικό Πλαίσιο των Προσωπικών Δεδομένων
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Β μέρος – 8 ώρες

Ι. Διαβίβαση Δεδομένων

ΙΙ. Η ΑΠΔΠΧ

 • i. Οι Αρμοδιότητες
 • ii. Καταγγελία στην Αρχή & Επιβολή κυρώσεων

III.Κώδικες Δεοντολογίας και Μηχανισμοί Πιστοποίησης

 • i. Που και πότε προβλέπονται
 • ii. Το νομικό καθεστώς τους
3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων & Εκτίμηση Αντικτύπου
8 ώρες

I. Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (θέση και καθήκοντα).

 • i. Εποπτεία για την συμμόρφωση & ενημέρωση (Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελών την Επεξεργασία
 • ii. Συμμετοχή στην παρακολούθηση των Πολιτικών του YE ή του EE (οργανωτικά και τεχνικά μέτρα)
 • iii. Συνεργασία με εποπτικές Αρχές

II. Εκτίμηση Αντικτύπου

 • i. Κριτήρια για την διενέργεια ή μη της εκτίμησης αντίκτυπου
 • ii. Μεθοδολογία για τη διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου
4. Τεχνολογικά Μέτρα Συμμόρφωσης και Ασφάλεια Πληροφοριών
8 ώρες

I. Βασικά θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών.

II. Βασικά θέματα ασφάλειας δεδομένων.

III. Διαχείριση Κινδύνου.

IV. Αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας και επιχειρησιακή συνέχεια.

V. Ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (information flows).

5. Επιθεώρηση, Πιστοποίηση, Συμμόρφωση & Πρακτικά θέματα (Case Studies)
8 ώρες

I. Εκπαίδευση και δημιουργία κουλτούρας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

II. Διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR και επίβλεψη της.

III. Οι αρχές τις επιθεώρησης (auditing).

IV. Διασφαλίσεις, μέτρα και μηχανισμοί για να μετριαστεί ο κίνδυνος προς τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

V. Μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, σφραγίδων/σημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

VI.Αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

info
Διάρκεια

40 ώρες

Τμήματα

Ολιγομελή

Πρωινά - Απογευματινά

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Δυνατότητα πιστοποίησης

από την TUV Austria

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest