Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy”, το οποίο χρηματοδοτείται  στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, αναζητά προσφορές για την προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης συνεργάτες για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ2).

Ειδικότερα, η EUROTRAINING αναζητά υπηρεσίες εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (external expert services)  για την υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων του, σύμφωνα με τη σύμβαση και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου MYSEA, που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πακέτου Εργασίας 2: Επικοινωνία» (WP2: Communication). Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή ως εξής:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του αναδόχου.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για τον σχεδιασμό γενικών δράσεων επικοινωνίας και προώθησης του έργου.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση γενικών δράσεων επικοινωνίας και προώθησης του έργου.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για τον σχεδιασμό ειδικών δράσεων επικοινωνίας για συγκεκριμένες ομάδες στόχου.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση ειδικών δράσεων επικοινωνίας για συγκεκριμένες ομάδες στόχου.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για τον σχεδιασμό ειδικών δράσεων επικοινωνίας για συγκεκριμένες δράσεις του έργου.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση ειδικών δράσεων επικοινωνίας για συγκεκριμένες δράσεις του έργου.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την σύνταξη αναφορών για τις συνολικές δράσεις επικοινωνίας του έργου.

 

Παραδοτέο: Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου

 

Διάρκεια και Σύμβαση:

H διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της με μέγιστη διάρκεια λήξης την 15/04/2023. Σε περίπτωση παράτασης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, η σύμβαση δύναται να παραταθεί αντίστοιχα.

 

Αποστολή Προσφορών:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την προσφορά σας είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε ταχυδρομικά/με κατ’ ιδίαν παράδοση στα γραφεία της εταιρίας μας Βερανζέρου 1, ΤΚ 106 77, Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατ’ ιδίαν παράδοσης παρακαλείστε στο φάκελο να αναφέρεται το εξής: “MYSEA – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕ2”.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

 

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο +30 210 3306086.