Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Περιγραφή

Για την στελέχωση του κεντρικού παραρτήματος στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Χρήστου Πίψου, ζητείται Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

Αρμοδιότητες
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία πλαισίου παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.).  
 • Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π, σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον Φορέα.  
Απαιτούμενες Προϋποθέσεις:
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς με το αντικείμενο.  

Συνεκτιμώνται:  

 • Μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού.  
 • Εξειδίκευση (μέσω σεμιναρίου) στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Κάθε τίτλος σπουδών, δηλαδή τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακός τίτλος και έχει εκδοθεί από ίδρυμα αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

Απαραίτητες Δεξιότητες:
 • Εμπειρία στον συντονισμό και τη διαχείριση ομάδας.   
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ευχέρεια δημόσιου λόγου.  
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.  
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης.  
 • Άριστη χρήση Η/Υ και Microsoft Office.  
 • Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.  
Παροχές:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.  
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.  
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, το οποίο ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και τη συνεχή μάθηση.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη.  

Τοποθεσία εργασίας
Thessaloniki
Ημερομηνία ανάρτησης
01/02/2024
PDF Export
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!