Νο1ΕκπαιδευτικόΚέντρο!

Συντονίζουμε και υλοποιούμε τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες.

Το ιδιωτικό ΙΕΚ EUROTraining είναι μέλος του εκπαιδευτικού οργανισμού EUROTraining AE, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής κατάρτισης από το 2000. Το EUROTraining διακρίνεται ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν μερικά από τα πιο γνωστά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως τα: Coventry University University, Politecnico di Milano, Universitat Pompeu Fabra και άλλα. Το Νοέμβριο του 2014, ο όμιλος EUROTraining ως συντονιστής εταίρος ενός σχήματος 12 Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων πιστοποίησης, ανακηρύσσεται 1ο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Η εταιρεία το 2006 εγγράφηκε στο Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο του Υπουργείου Εξωτερικών με κωδικό 419, ενώ το 2008 η νομική της μορφή μετατράπηκε από αστική μη κερδοσκοπική σε ανώνυμη εταιρεία.

Το έργο TANGO καλείται να ανταποκριθεί στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη παροχής λύσεων, εφαρμογής καλών πρακτικών, τεχνικών αναφορών και συστημάτων συλλογής, αναφορικά με τη βιώσιμη διαχείριση κατά το τέλος του κύκλου ζωής των γεωργικών απορριμμάτων.

Το έργο TANGO, το οποίο έχει προκαθοριστεί να διαρκέσει τρία χρόνια, αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη περιφερειακών οικοσυστημάτων, ικανών να  παρέχουν άμεσα πολύτιμες εισροές στην οικονομία, ενσωματώνοντας τη μάθηση που βασίζεται στην εργασία, τη συμμετοχή δημοσίων φορέων, (περιφερειακά/τοπικά υπουργεία/υπηρεσίες), πάροχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιωτικών φορέων (ενώσεις γεωργών, συλλογείς/επιχειρήσεις/ενώσεις ανακύκλωσης κ.λπ.) και κοινωνικών φορέων (ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικές ενώσεις κ.λπ.). Βασικό στοιχείο του έργου αποτελεί η σχεδίαση, η εφαρμογή και η επικύρωση αγροτικών ημερίδων, στις οποίες θα δοθεί η δυνατότητα εκπαίδευσης αγροτών, και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, υπό το συντονισμό ορισμένων από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Μεσογειακής Ευρώπης. Στις ημερίδες αυτές θα διερευνηθούν νέοι τρόποι κατάρτισης, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, και εφαρμογής τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) με σκοπό την μετέπειτα  παράδοση τους στη υπηρεσία του ευρύτερου κοινού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το συντονισμό του “University of Basilicata” με έδρα την Potenza της Ιταλίας, ενώ συμμετέχουν ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης, δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικοί οργανισμοί και κοινωνικοί φορείς από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία.

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2022

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το πρόγραμμα e-WBL@HoME στοχεύει στην εφαρμογή πρακτικών ψηφιακής μετάβασης όσον αφορά ευκαιρίες εκπαίδευσης μέσω εργασίας, όπως η πρακτική άσκηση, που προσφέρουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να αναπτύξουν το επαγγελματικό τους δίκτυο. Το πρόγραμμα επιδιώκει να αυξήσει τις ψηφιακές δεξιότητες όλων των ενδιαφερόμενων με σκοπό τη συμμετοχή τους σε εξ’ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης μέσω εργασίας σε Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία.

Το έργο everGREEN προσβλέπει στην εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών που θα προετοιμάσουν τις κοινότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών, του προσωπικού και των μαθητών, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία δημιουργίας πιο «πράσινων» χώρων εργασίας και να επιτρέψουν αλλαγές συμπεριφοράς και νοοτροπίας, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο PROSPER αποτελεί στρατηγική σύμπραξη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των εξ αποστάσεως μάνατζερ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Έτσι, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μάνατζερ ευρωπαϊκών ΜΜΕ για αποτελεσματική διαχείριση των υπαλλήλων τους που εργάζονται εξ αποστάσεως/υβριδικά, εξισορροπώντας την ψηφιακή παραγωγικότητα με την ευημερία και την ένταξη.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο New Jedi στοχεύει στην προώθηση της διάδοσης μιας ολιστικής προσέγγισης για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τομέα της διανομής τροφίμων μέσω της δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που επικεντρώνεται στη φιγούρα του εμπειρογνώμονα διανομής τροφίμων.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο RestART απευθύνεται σε επαγγελματίες και παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) από τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Ως κύριοι στόχοι του, έχουν οριστεί η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα αυτού και ο εξοπλισμός των αντίστοιχων ΕΕΚ παρόχων με εργαλεία και οδηγίες για την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και την αξιολόγηση ικανοτήτων και  την επικύρωση αυτών.  Επιπρόσθετα, θέτει ως στόχο του, τη δημιουργία ενός πλαισίου βασισμένου στις αρχές ECVET για την υποστήριξη των ΕΕΚ παρόχων όσον αφορά στο σχεδιασμό καινοτόμων και ευέλικτων καταρτίσεων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Η ικανότητα λοιπόν των παρόχων αυτών, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αναμένεται να ενθαρρυνθεί μέσω του έργου αυτού.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το πρόγραμμα B-ECO στοχεύει στη παροχή κατάρτισης στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας εφαρμόζοντας καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πολωνία, και την Σλοβενία. Κύριες ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι επιχειρηματίες, μελλοντικοί επιχειρηματίες, ιδρυτές start-up εταιριών, άνεργοι και εκπαιδευτές. Το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει μια καινοτόμα μεθοδολογία υιοθετώντας την πράσινη προσέγγιση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Ο γενικός στόχος του έργου SWAP είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να υποστηρίξει την κατάρτιση που απευθύνεται στην ευάλωτη ομάδα των άτυπων επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων. Υπό αυτή την έννοια, το έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας καθώς και της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των ΑΕΙ της Νοτιοανατολικής Ασίας στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των φορέων του τετραπλού έλικα. Χάρη σε αυτή την ολιστική προσέγγιση, το έργο SWAP θα ανοίξει το δρόμο για την υποστήριξη των σχετικών πολιτικών, παρέχοντας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προϊόντα και εργαλεία.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Tο έργο GROOVE στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων/εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) να ψηφιοποιούν και να εκσυγχρονίζουν τις πρακτικές τους αλλά και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Έτσι γίνεται μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ενός ψηφιακά ικανού εργατικού δυναμικού, μέσω της προσαρμογής του τομέα της ΕΕΚ ώστε να γίνει πιο ανθεκτικός στις ταχείες τεχνολογικές αλλαγές και στις αλλαγές της αγοράς εργασίας.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το πρόγραμμα MyID στοχεύει στην αντιμετώπιση έμφυλων και σεξουαλικών διακρίσεων και ανισοτήτων εντός του σχολικού περιβάλλοντος σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αποδοχής διαφορετικότητας στα παιδιά και τη καλλιέργεια αντίστοιχου κλίματος στο σχολικό περιβάλλον, στη παροχή εκπαίδευσης και δημιουργία ενός πρακτικού βοηθητικού οδηγού για τους εκπαιδευτικούς με αντίστοιχες δραστηριότητες και παροχή συμβουλών για την ορθή προσέγγιση του θέματος, καθώς και στη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των γονιών σχετικά με το θέμα.

Χρονική περίοδος: 1/11/2021-/1/11/2023

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο VET-ECOoking αποσκοπεί στη δημιουργία μια εκπαιδευτικής ενότητας για τη «Βιώσιμη Μαγειρική» για σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στον τομέα της μαγειρικής, σε μια προσπάθεια προώθησης μιας βιώσιμης γαστρονομίας υψηλής ποιότητας αλλά και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Έτσι προωθείται η αύξηση της προβολής της ΕΕΚ στον τομέα της γαστρονομίας και χρησιμοποιείται η μαγειρική ως αφετηρία για την ευαισθητοποίησης ως προς τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

To Rural Canvas έχει ως στόχο να φέρει κοντά τους δύο κόσμους της Τέχνης και των Δημιουργικών Βιομηχανιών από τη μία πλευρά και των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη από την άλλη. Για το λόγο αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των καλλιτεχνών και των δημιουργικών εργαζομένων σε ένα αγροτικό πλαίσιο, καθώς και στη βελτίωση της κατανόηση της τέχνης και της δημιουργικότητας από αγροτικούς φορείς, ώστε να δημιουργηθεί και να εξασφαλιστεί ένα κοινό έδαφος συνεργασίας, να προωθηθεί η διεπιστημονικότητα και να διευκολυνθεί ως αποτέλεσμα η αγροτική ανθεκτικότητα.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Για το έργο MYSEA 5 χώρες της Ευρωμεσογειακής περιοχής (Ιταλία, Ελλάδα, Λίβανος, Ιορδανία, Τυνησία) ενώνουν τις δυνάμεις τους με απώτερο στόχο την αύξηση της

απασχολησιμότητας 1000 νέων, γυναικών και NEETs στον Πρωτογενή Τομέα της οικονομίας, και ειδικότερα στον τομέα της αγροδιατροφής και της διαχείρισης αποβλήτων. Οι πρακτικές που ακολουθούν συνίστανται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύρια θεματική τους δύο προαναφερόμενους τομείς, και στην στήριξη της διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας τομεακών δεξιοτήτων των οικονομικών φορέων και των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  ώστε να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις ανάγκες το κάθε τομέα.

Χρονική Περίοδος: 16/10/2020 – 15/04/2023

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο DigiVET χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις του τομέα της ΕΕΚ που προκύπτουν από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τον αντίκτυπο του COVID-19 στην παροχή ΕΕΚ, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Έχει ως βασικό στόχο να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών ικανοτήτων τους, ιδίως της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών των εκπαιδευομένων.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο MoreThanAJob προσεγγίζει το ζήτημα της ανεργίας στην Ευρωμεσογειακή περιοχή υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, και των πολιτικών αναταράξεων των τελευταίων ετών. Στον πυρήνα της αντιμετώπισης των προκλήσεων, το MoreThanAJob τοποθετεί τους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), οι οποίοι δύνανται να μετατρέψουν αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Το έργο προωθεί ένα πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών που αφορά την ένταξη των ανέργων (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των ατόμων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα) στο σύστημα εργασίας και εκπαίδευσης. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στη συνεργασία των φορέων της ΚΑΛΟ και του Δημόσιου Τομέα για την αποτελεσματικότερη παροχή των σχετικών υπηρεσιών τους. Ο στόχος αυτό θα επιτευχθεί μέσω πιλοτικών επιμέρους έργων, με στόχο τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Χρονική Περίοδος: 04/09/2019 – 03/03/2023

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο Pathways στοχεύει να αναπτύξει μια εργαλειοθήκη για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης που εργάζονται κυρίως με άνεργους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης. Η εργαλειοθήκη θα χρησιμεύσει στο να βοηθήσει αυτές τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών να αναγνωρίσουν τις βασικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω άτυπων ή μη τυπικών πλαισίων μάθησης, ως μέσο για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.

Παράλληλα με την αναγνώριση των δεξιοτήτων, η άμεση ομάδα-στόχος θα είναι σε θέση να βοηθήσει τους τελικούς ωφελούμενους στη δημιουργία μιας εξατομικευμένης μαθησιακής πορείας, ως μέσο για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και για την αυτοβελτίωσή τους στο πλαίσιο της προώθησης της δια βίου μάθησης.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

 

To έργο "DEMOS" αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου Μεταπτυχιακού πάνω στη Δημοκρατική Διακυβέρνηση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δίνοντας προσοχή στην απόκτηση πρακτικών επιχειρησιακών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα θα καταστήσει διαθέσιμο ένα διαδραστικό και ευέλικτο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης, προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες των χωρών εταίρων.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει την απουσία προγραμμάτων σπουδών που θα δημιουργήσουν απόφοιτους επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση στη δημοκρατική κουλτούρα και τη γνώση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά συνέπεια, θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της οικοδόμησης θεσμών στο έθνος τους, έχοντας μακροχρόνιο αντίκτυπο στον δημοκρατικό μετασχηματισμό του περιβάλλοντός τους.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

 

Το  έργο CHOICE στοχεύει στην προώθηση και τη βελτίωση της εκπαίδευσης STEM στα σχολεία μέσω του σχεδιασμού καινοτόμων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources - OERs) που συγκεντρώνονται σε ένα MOOC (Massive Open Online Course - Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα). Αυτό θα αυξήσει τις επαγγελματικές ικανότητες των εκπαιδευτικών εξοπλίζοντάς τους με μια STE(A)M προσέγγιση διδασκαλίας.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο DIGIMI χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AMIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω αφηγηματικών τεχνικών. Σε αυτό θα συμβάλλει η συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων σε δραστηριότητες εθελοντισμού για την παροχή υποστήριξης σε υπηκόους τρίτων χωρών σε τομείς όπως η γνώση του νέου τοπικού περιβάλλοντος, οι "τρόποι, τα ήθη και τα έθιμα" της νέας κοινωνίας, καθώς και η κατανόηση των τελευταίων μέσω ψηφιακής αφήγησης.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το Ευρωπαϊκό Έργο LearnGen αποσκοπεί στην εξάλειψη του διαχωρισμού, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων εργαζομένων. Η Επιτροπή της ΕΕ ανακοίνωσε το 2017 ότι θέτει σε εφαρμογή μία στρατηγική ένταξης και αποδοχής στη διαφορετικότητα, η οποία υπερασπίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας να έχουν πρόσβαση στις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες εργασίας με το νεότερο προσωπικό.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο VETEntre στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), ώστε να αναπτύξουν τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης τους και να καταστήσουν την ΕΕΚ πιο ελκυστική στην Ευρώπη. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός καινοτόμου σετ εργαλείων.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο VET R&D συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση, την εικονική πραγματικότητα και την Ε&Α (Έρευνα & Ανάπτυξη) και Καινοτομία. Πρώτος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθόδου μάθησης στην επαγγελματική εκπαίδευση με χρήση εικονικής πραγματικότητας. Ο δεύτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ε&Α και η Καινοτομία διδάσκονται αποτελεσματικά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι ένα e-book σχετικό με την Ε&Α και Καινοτομία, και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που διευκολύνουν σπουδαστών ιδρυμάτων κατάρτισης.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το έργο SENSES στοχεύει στην προώθηση και βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα σχολεία, σχεδιάζοντας καινοτόμα προϊόντα και μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης. Αποστολή του SENSES είναι η καλλιέργεια των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 7-12 ετών, με δομημένες ικανότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ώστε να γίνουν προσαρμοστικοί στοχαστές, συνεργατικοί λύτες προβλημάτων και κοινωνικοί καινοτόμοι. Διάρκεια έργου: 01-11-2020 – 31-10-2022

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Στόχος του έργου "Circular Solutions: κυκλικές λύσεις για την ένταξη των προσφύγων στην Ευρώπη" είναι να βοηθήσει τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες να ενταχθούν κοινωνικοοικονομικά στην ευρωπαϊκή κοινωνία, διδάσκοντάς τους δεξιότητες ανακύκλωσης.

Το έργο επιδιώκει επίσης να στηρίξει την επαγγελματοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών, ιδίως των γυναικών. Στοχεύει στο να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε κλάδους όπως η εστίαση, η μόδα και το δημιουργικό σχέδιο, βοηθώντας στη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας που θα επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ευρώπη. Παρατηρούμε συχνά πρόσφυγες και μετανάστες να μαθαίνουν ορισμένες δεξιότητες, όπως η χειροτεχνία, η επιβίωση μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση αγαθών, κάτι που σήμερα είναι γνωστό ως κυκλική οικονομία. Το τρέχον έργο επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει αυτές τις δεξιότητες και να προσφέρει ευκαιρίες στους πρόσφυγες να αυξήσουν τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την επιχειρηματική τους νοοτροπία. Το έργο ελπίζει ότι οι πρόσφυγες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να κάνουν μια νέα αρχή στην Ευρώπη, με έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

     Το έργο MESfIA στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε συστήματα ενεργειακού εφοδιασμού για μηχανικούς και αποφοίτους επιστημονικών τμημάτων, με στόχο να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν σε έργα χωρών με πολλές απομονωμένες περιοχές και νησιωτικά συστήματα. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΝΑ Ασίας (συγκεκριμένα της Ταϊλάνδης, του Βιετνάμ και της Ινδονησίας) για τη βελτίωση των ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στα πανεπιστήμια της ΝΑ Ασίας.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το space4cocreate στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου, ανοιχτού μοντέλου, καθώς και σχετικής μεθοδολογίας και εργαλείων, που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Βάσει αυτών οι νέοι του κλάδου θα αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, ενισχύοντας τη νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και υποστηρίζοντας τις συνέργειες μεταξύ του εκπαιδευτικού και του επιχειρηματικού τομέα.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Στο πλαίσιο του VIRTUS αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο, πλήρως λειτουργικό ψηφιακό κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο παρέχει πιστοποιημένα μαθήματα στους εξής σημαντικούς κλάδους: 1. Τουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας, 2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Απώτερος στόχος του Έργου είναι η βελτίωση των περιφερειακών δυνατοτήτων ανάπτυξης και η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το ComMent αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση τη σύζευξη των τομέων της κοινοτικής παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αντλώντας και από τους τρεις αυτούς τομείς, το ComMent συνιστά ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως κοινωνικοί επιχειρηματίες στον χώρο της κοινοτικής παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

Το SouthZEB στοχεύει στην επιτάχυνση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν για την αναδιατύπωση της EPBD (Οδηγία 2010/31/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων), σχετικά με τη σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίων. Το έργο φέρνει σε επαφή επαγγελματίες, φορείς λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικούς, και αρχές πιστοποίησης σε μια μοναδική πλατφόρμα e-learning, όπου παρέχεται πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία προσομοίωσης και εξ αποστάσεως μαθήματα.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

To ArtS στοχεύει στην απάντηση μιας έντονης ανάγκης σύμπραξης μεταξύ φορέων του δημιουργικού τομέα, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων κατάρτισης, ώστε να προσδιοριστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και να αναπτυχθεί ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα παρέχει το μείγμα των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ.

EU
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Γιατί euroTRAINING?

Η ΕUROTraining A.E διαθέτει ειδικό Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διακρατικών δράσεων στo πλαίσιo Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και τη σύμπραξη με ποικίλους διακρατικούς εταίρους

Στα προγράμματα συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως τα: Coventry University, Aachen University, Politecnico di Milano, Universitat Pompeu Fabra και άλλα.

About

Το Νοέμβριο του 2014, το EUROTraining ως συντονιστής εταίρος σχήματος 12 Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων πιστοποίησης, ανακηρύσσεται 1ο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, σπουδαστές και καθηγητές του EUROTraining συντάσσουν το πρόγραμμα ArtS http://arts-project.eu, που εγκρίνεται από την Κομισιόν και προσδίδει σε περισσότερους από 1.000 εκπαιδευόμενους γνώση, δεξιότητες και πιστοποίηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οργανισμοί παροχής επαγγελματικής κατάρτισης
Κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
Μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνικοί εταίροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Οργανισμοί παραγωγής πολιτικών κατάρτισης “policy makers”
Φορείς και οργανισμοί χρηστών και αποδεκτών

Σύλλογοι και συνεταιρισμοί γυναικών, αγροτών, ανέργων, παλιννοστούντων, προσφύγων

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Newsfeed

Latest