Σεμινάριο ΣΔΕ: Διοικητικά & Εκπαιδευτικά Θέματα

Σεμινάριο Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Διοικητικά & Εκπαιδευτικά Θέματα – Η υποχρεωτική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί τη βασική επιδίωξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τις σπουδές αυτές. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ), παρέχουν τη δυνατότητα αυτή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αποφοιτήσει με πτυχίο ισοδύναμο με το απολυτήριο γυμνασίου.

Για το σκοπό αυτό, το επιμορφωτικό σεμινάριο του θεσμού λειτουργίας των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, προσφέρεται για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντας την ευκαιρία στους επιμορφούμενους να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. Ο επιμορφούμενος, θα έρθει σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και θα κατανοήσει την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου θεσμού. Επιπλέον, θα λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση, σχετικά με τη διαφοροποίηση του διδακτικού αντικειμένου και την προσαρμογή αυτού στις ιδιαιτερότητες του κάθε επιμορφούμενου.

Μια επιπρόσθετη αναβάθμιση των γνώσεων που θα αποκτήσει ο επιμορφούμενος, αφορά τις τεχνικές ενεργητικής μάθησης, όπου θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο διδακτικής παρέμβασης και τροποποίησης της παρεχόμενης διδασκαλίας, με τέτοιο τρόπο που θα προάγει την εργασία σε μικρές ομάδες και την εφαρμογή τεχνικών βιωματικής μάθησης με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο ΣΔΕ: Διοικητικά & Εκπαιδευτικά Θέματα της EUROTraining;

Στόχοι του προγράμματος:
-Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για τη Φιλοσοφία και το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
-Η ανάδειξη της αναγκαιότητας ανάπτυξης προγραμμάτων που σχετίζονται με τη Δια Βίου Μάθηση, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
-Η εκμάθηση τρόπων παρέμβασης και αξιολόγησης του μαθητικού δυναμικού
-Η λειτουργία και η σημασία των ομαδοσυνεργατικών τεχνικών μάθησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
-Η ανάδειξη της συμβολής της συμβουλευτικής επιστήμης στον εντοπισμό των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία εντός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
-Η ανάδειξη του ρόλου και των υποχρεώσεων του εκπαιδευτικού απέναντι στη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
-Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού διαφοροποιημένης διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευόμενων
-Ο εντοπισμός μαθησιακών προβλημάτων

Σε ποιους απευθύνεται:

-Σε αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ
-Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές ή Στελέχη (Διευθυντές/Υποδιευθυντές) στα ΣΔΕ
-Σε στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης
-Σε Ψυχολόγους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
-Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
-Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
-Να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
-Να οργανώνει διδακτικές παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευόμενων
-Να αναπτύσσει τη διδακτική του προσέγγιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Να εφαρμόζει στην πράξη τη φιλοσοφία και την ιδεολογική προσέγγιση του εγχειρήματος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
-Να παρεμβαίνει δυναμικά στην αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων και να συντελεί καθοριστικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων
-Να σχεδιάζει και να οργανώνει προγράμματα ενηλίκων με στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών
  • Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα ΣΔΕ
  • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα
  • Ο εκπαιδευτικός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Διάγνωση αναγκών των εκπαιδευομένων
  • Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ
  • Η σημασία της Ομάδας
  • Γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
  • Διδακτικές μέθοδοι στα ΣΔΕ
  • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
  • Περιγραφική Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
  • Καλές Πρακτικές
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (φορέας του Υπουργείου Παιδείας) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης euroTRAINING, για αναγνωρισμένη επαγγελματική ένταξη.

Μοριοδότηση
Σε θέματα Σ.Δ.Ε. (400 ΩΡΕΣ)
(0,5 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 )

Διάρκεια

400 διδακτικές ώρες

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Τμήματα

Έναρξη: Κάθε μήνα

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest