Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γιουροτρέινιγκ  ΑΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό MIS 5035147 ,  πρόκειται να υλοποιήσει δύο (2) προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, καθένα εκ των οποίων θα έχει διάρκεια 80 ώρες,είναι:

  1. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ασφαλούς χρήσης χημικών αποβλήτων
  2. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας

Στόχος της Πράξης είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

⸻ 2014-2018
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια