Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γιουροτρέινιγκ  ΑΕ σε συνεργασία με την δευτεροβάθμια επαγγελματική Οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος»  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό MIS 5035129,  πρόκειται να υλοποιήσει δύο (2) προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, καθένα εκ των οποίων θα έχει διάρκεια 80 ώρες,είναι:

  1. Στέλεχος Πωλητής Λιανικής
  2. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες Στόχος της Πράξης είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

⸻ 2014-2018
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια