Σεμινάριο Επιμόρφωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σεμινάριο Επιμόρφωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Η διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για τη σωστή καθοδήγηση και ενημέρωση των νέων για κοινωνικές και οικονομικές έννοιες, όπως το επάγγελμα, η εργασία, το βιογραφικό σημείωμα, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η ανεργία, η επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η ανάγκη για την ύπαρξη ειδικών συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την οργάνωση ενός πλαισίου παροχής υπηρεσιών, ανταποκρινόμενο στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, δίνει τη δυνατότητα στον επιμορφούμενο να γνωρίσει τις βασικές αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας της συμβουλευτικής επιστήμης και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Πιο αναλυτικά, η αξιοποίηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα μέσα υλοποίησης, θα βοηθήσουν τον επιμορφούμενο να ανταποκριθεί στον ιδιαίτερο ρόλο του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτόν. Η διαδικασία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι μια δια βίου διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που μετέχουν σε αυτήν, να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και δυνατότητες που κατέχουν, καθώς και να εντρυφήσουν και να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, προκειμένου να λάβουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να εφοδιάσει με γνώσεις τους υποψήφιους συμβούλους, προκειμένου, μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση που θα λάβουν, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπό το πρίσμα αυτό, θα αξιοποιηθούν όλες οι πηγές πληροφόρησης, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας, που θα βοηθήσει τους υποψηφίους συμβούλους να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται, προκειμένου να είναι σε θέση στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία να καθοδηγούν τους ανθρώπους που απευθύνονται σε αυτούς, στην προώθηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, με στόχο την ορθή  επιλογή αποφάσεων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Επιμόρφωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της EUROTraining;

Στόχοι του προγράμματος:
- Κατανόηση των αρχών της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, ανάλυσης προσωπικότητας και επικοινωνίας
- Ανάπτυξη προσόντων και ικανοτήτων, όπως της υπομονής, της διακριτικότητας, της υπευθυνότητας, της κατανόησης, της εχεμύθειας καθώς και της διαχείρισης διαφορετικών καταστάσεων
- Ανάλυση και επισήμανση των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που επικρατούν και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας
- Ενημέρωση για τα μέσα και τα εργαλεία υποστήριξης της Συμβουλευτικής
- Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη συμβουλευτική επιστήμη και η χρήση νέων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης και αποτελεσματικής χρήσης δεδομένων και τήρηση κανόνων δεοντολογίας
- Η χρήση εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και η ανάπτυξη τεχνικών αναζήτησης εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται:
- Σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Σε υποψηφίους που κατέχουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης προγραμμάτων επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και το Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομία
- Σε υποψηφίους που κατέχουν βεβαίωση σχετικής πρακτικής άσκησης σε χώρους εφαρμογής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
- Να οργανώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων
- Να κατανοήσει τη συμβολή της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στην μετέπειτα εργασιακή σταδιοδρομία
- Να χρησιμοποιεί νέα τεχνολογικά εργαλεία και ψυχομετρικά τεστ για την αναζήτηση δεξιοτήτων
- Να κατανοεί τις υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
- Να ενημερωθεί για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
- Να δημιουργεί και να συντάσσει βιογραφικά σημειώματα
- Να γνωρίζει τις συνθήκες που θα συναντήσει κάποιος στη διαδικασία της συνέντευξης για την εύρεση εργασίας
- Να σχεδιάζει, να οργανώνει και να προετοιμάζει την παροχή προγράμματος υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τα δεοντολογικά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές και εθνικές κοινωνικο-οικονομικές προτεραιότητες της αγοράς εργασίας

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στη θεωρία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και η σύγχρονη επαγγελματική συμβουλευτική
  • Εισαγωγή στην ψυχομετρία και παρουσίαση σύγχρονων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ο Ρόλο των Γονέων
  • Σχολική και Επαγγελματική Συμβουλευτική
  • Βασικές κοινωνικές και οικονομικές έννοιες (απασχόληση, ανεργία, επάγγελμα, θέση εργασίας)
  • Βασικές αρχές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού
  • Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας και των σύγχρονων επαγγελμάτων
  • Παρουσίαση της μετεξέλιξης των επαγγελμάτων (μέλλον-παρελθόν)
  • Επιλογές σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Λειτουργίες της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Μετάβαση, Τοποθέτηση, Λήψη Αποφάσεων, Αυτογνωσία-Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση)
  • Χορήγηση Ειδικών Δοκιμασιών (Τεστ) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ερωτηματολόγια, Τεστ Επαγγελματικής Αξιολόγησης και τρόποι χορήγησης αυτών)
  • Είδη Βιογραφικών και Συνοδευτικών Επιστολών Προδιαγραφές Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής
  • Πηγές εύρεσης εργασίας, βιογραφικό σημείωμα, συνέντευξη εργασίας
  • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
  • Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού
  • Κώδικας Δεοντολογίας – Γενικές αρχές – Υποχρεώσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Επαγγέλματος του Συμβούλου- Θεσμικό Πλαίσιο Διαφύλαξης Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (φορέας του Υπουργείου Παιδείας) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης euroTRAINING, για αναγνωρισμένη επαγγελματική ένταξη.

Μοριοδότηση
Στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (400 ΩΡΕΣ)
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Διάρκεια

400 διδακτικές ώρες

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Τμήματα

Έναρξη: Κάθε μήνα

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest