Οι έννοιες της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης, φαίνεται να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, την επαγγελματική αποκατάσταση και την εξέλιξη των εργαζομένων. Οι συνεχείς μεταβολές που υφίσταται το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον λόγω της τεχνολογίας, έχουν καταστήσει τα ζητήματα ανάπτυξης και αέναης βελτίωσης ως απαραίτητα. Πρωτίστως όμως, έχουν θέσει  τις παραπάνω έννοιες στην κορυφή της ατζέντας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθιστώντας την κατάρτιση των εργαζομένων απαραίτητο στοιχείο για την αποκατάσταση και την επαγγελματική εξέλιξη.  Όμως, πως μπορεί η κατάρτιση να συνδράμει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού; Ποια τα οφέλη και οι προοπτικές;

Η διαμόρφωση ενός επαρκώς καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού είναι συνυφασμένη με την απασχόληση, την εμπλοκή του ατόμου στην κοινωνία και την οικονομία. Η εκπαιδευτική διαδικασία,  ως κατάρτιση ενηλίκων, εμπλέκει τους αποδέκτες με την κουλτούρα των νέων τάσεων, ενισχύοντας παράλληλα το πεδίο γνώσεων και δυνατοτήτων τους. Μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι εργαζόμενοι, θα έχουν κατακτήσει σημαντικά εφόδια που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των καθηκόντων τους, στην επαγγελματική ανέλιξη και στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.

Μεταξύ αυτών, αξίζει να αναφέρουμε :

  • την καθιέρωση μια πλεονεκτικότερης θέσης στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας καθώς , η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • την ανάπτυξη της δημιουργικότητας για την επίλυση προβλημάτων, τη διαχείριση κρίσεων, την προσαρμογή στις νέες τάσεις και την επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.
  • την αυτοβελτίωση μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.
  • την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μέσω της συμμετοχής σε ένα διευρυμένο δίκτυο που περιλαμβάνει εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Ως ακολούθως, η εκπαίδευση ξεφεύγει από το πλαίσιο της διδακτέας ύλης και παίρνει μικρο- κοινωνικές διαστάσεις.
  • την προσαρμογή στις απαιτήσεις μιας αγοράς που επηρεάζεται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την παγκοσμιοποίηση, τις μεταβολές στην οικονομίας και το περιβάλλον.

Η διαμόρφωση ενός καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς δεδομένου ότι  αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων.  Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσδιορίζεται ως τομέας προτεραιότητας καθώς πέραν από την ανάπτυξη που προσφέρει σε επίπεδο προσωπικότητας και επαγγελματικών προοπτικών, επιδρά θετικά και στα συνολικά μεγέθη της οικονομίας, της προόδου και της καινοτομίας .