Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των κοινωνικό-πολιτικών αλλαγών που συντελούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η στελέχωση μιας επιχείρησης με ένα επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό αποτελεί βασικό συστατικό που μπορεί να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα.

Η επένδυση στην κατάρτιση των εργαζομένων, αποτελεί βασικό μέρος ενός στρατηγικού πλάνου που μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Εφοδιάζοντας το προσωπικό με τα κατάλληλα εργαλεία, διασφαλίζεται η δυνατότητα ανταπόκρισης του, στις αλλεπάλληλες αλλαγές που συντελούνται ενώ, παράλληλα εξασφαλίζεται η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Στα πλεονεκτήματα, μπορούμε να εντάξουμε την ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης και την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων. Καθώς οι τελευταίοι, αναπτύσσουν την πεποίθηση του «ανήκειν», γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση, ανάληψη πρωτοβουλιών και αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Με αυτό τον τρόπο, δύνανται να μειωθούν τα ποσοστά αποχώρησης και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον σταθερότητας. Η στελέχωση μιας επιχείρησης με καταρτισμένο προσωπικό, μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα της. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι κινούμαστε σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει,  η ευελιξία και η πρωτοτυπία κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Επιπλέον, η επένδυση στην κατάρτιση δύνανται να βελτιώσει τη φήμη της επιχείρησης καθιστώντας την ελκυστικότερη επιλογή για τους εργαζομένους.

Όπως, συμπεραίνουμε από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η στελέχωση των επιχειρήσεων με ένα σύγχρονο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί κινητήριο μοχλό για την πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα με αμοιβαία οφέλη για εργαζομένους και επιχειρήσεις.  Επομένως, όταν μια επιχείρηση χρειαστεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με την επιλογή προσωπικού, είναι πιθανότερο να προκρίνει το άτομο που θα είναι καταρτισμένο με τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούν οι σύγχρονες τάσεις.