Σεμινάριο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO & GDPR)

Το Σεμινάριο «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO & GDPR)» ανοίγει τον δρόμο για την εξειδίκευση και πιστοποίηση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που ψηφίστηκε 27/4/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων και της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) έχει ως αποτέλεσμα να καθιερώνεται ως υποχρεωτική η ύπαρξη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε επιχειρήσεις και φορείς, ενώ παράλληλα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών του.

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που καθορίζει ο GDPR είναι η υποχρέωση για επιχειρήσεις και φορείς να διορίζουν έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Ο ρόλος του είναι κρίσιμος για τη συμμόρφωση με τον GDPR και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, το σεμινάριό μας στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη σωστή και έγκυρη εκπαίδευση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO & GDPR)», θα αναλυθούν λεπτομερώς οι διατάξεις του GDPR, θα εξεταστούν πρακτικές πτυχές της συμμόρφωσης και θα αναλυθούν ο ρόλος και τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις του GDPR, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή αυτών των παραβάσεων.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO & GDPR)» της EUROTraining;

Στο Σεμινάριο «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO & GDPR)», θα αποκτήσεις τις καίριες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην προστασία των δεδομένων και την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Ο σκοπός του σεμιναρίου «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO & GDPR)» είναι να κατανοήσετε το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν την προστασία δεδομένων. Μέσω του σεμιναρίου, θα αποκτήσεις τις γνώσεις που αφορούν τους σωστούς τρόπους συλλογής, διαχείρισης και προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, θα αναπτύξεις τις ικανότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό ενός ασφαλούς Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Επιπλέον, θα εξοπλιστείς με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορείς να προετοιμάσεις την εταιρεία σου για την συμμόρφωση με τον GDPR.
Το Σεμινάριο «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO & GDPR)» απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη του τομέα της πληροφορικής, σύμβουλους επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και άτομα που είτε έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), είτε σκοπεύουν να το κάνουν στο μέλλον. Επιπλέον, απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί και να καταρτιστεί σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων, ανεξαρτήτως του τρέχοντος επαγγελματικού του ρόλου.

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στα πλαίσια του κύκλου σπουδών οι σπουδαστές παρακολουθούν και εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

  1. Το Νομικό Πλαίσιο των Προσωπικών Δεδομένων
  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
  Α μέρος – 8 ώρες

  Ι.Οι βασικές αρχές και οι έννοιες

 • i. Ανάλυση της νομοθεσίας περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην
  Ελλάδα και
  την ΕΕ και αναφορά σε ΑΠΔΠΧ και των αντίστοιχων ανεξάρτητων Αρχών της
  ΕΕ.
 • ii. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση 108), η Οδηγία 95/46,
  Ο
  Κανονισμός 45/2001 και η Οδηγία 2002/58, Οι Συνταγματικές διατάξεις
  (Σ9Α, 19), ο
  Γενικός Κανονισμό 2016/679 (σε σύγκριση με την Οδηγία 95/46/ΕΚ)ς
 • iii. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο
 • ΙΙ. Προσωπικά δεδομένα – κατηγοριοποιήσεις.

  ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των Υποκειμένων

  2. Το Νομικό Πλαίσιο των Προσωπικών Δεδομένων
  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

  Β μέρος – 8 ώρες

  Ι. Διαβίβαση Δεδομένων

  ΙΙ. Η ΑΠΔΠΧ

 • i. Οι Αρμοδιότητες
 • ii. Καταγγελία στην Αρχή & Επιβολή κυρώσεων
 • III.Κώδικες Δεοντολογίας και Μηχανισμοί Πιστοποίησης

 • i. Που και πότε προβλέπονται
 • ii. Το νομικό καθεστώς τους
 • 3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων & Εκτίμηση Αντικτύπου
  8 ώρες

  I. Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (θέση και καθήκοντα).

 • i. Εποπτεία για την συμμόρφωση & ενημέρωση (Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελών την
  Επεξεργασία
 • ii. Συμμετοχή στην παρακολούθηση των Πολιτικών του YE ή του EE (οργανωτικά και τεχνικά
  μέτρα)
 • iii. Συνεργασία με εποπτικές Αρχές
 • II. Εκτίμηση Αντικτύπου

 • i. Κριτήρια για την διενέργεια ή μη της εκτίμησης αντίκτυπου
 • ii. Μεθοδολογία για τη διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου
4. Τεχνολογικά Μέτρα Συμμόρφωσης και Ασφάλεια Πληροφοριών
8 ώρες

I. Βασικά θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών.

II. Βασικά θέματα ασφάλειας δεδομένων.

III. Διαχείριση Κινδύνου.

IV. Αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας και επιχειρησιακή συνέχεια.

V. Ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (information flows).

5. Επιθεώρηση, Πιστοποίηση, Συμμόρφωση & Πρακτικά θέματα (Case Studies)
8 ώρες

I. Εκπαίδευση και δημιουργία κουλτούρας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

II. Διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR και επίβλεψη της.

III. Οι αρχές τις επιθεώρησης (auditing).

IV. Διασφαλίσεις, μέτρα και μηχανισμοί για να μετριαστεί ο κίνδυνος προς τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

V. Μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, σφραγίδων/σημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

VI.Αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

info
Διάρκεια

40 ώρες

Τμήματα

Ολιγομελή

Πρωινά - Απογευματινά

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Δυνατότητα πιστοποίησης

από την TUV Austria

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest