Σεμινάριο Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σεμινάριο Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για επιπρόσθετες γνώσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι νέες ανάγκες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η είσοδος νέων βιωματικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, καθώς και η διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των τεχνολογικών μέσων στην παροχή της γνώσης, συγκαταλέγονται στους απώτερους στόχους και επιδιώξεις της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Επιπλέον, μέσα από την εγκαθίδρυση των νέων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών διαμόρφωσης του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανάπτυξη της Δια Βίου μάθησης, ο επιμορφούμενος εκπαιδευτικός εφοδιάζεται με τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Ο βασικός άξονας της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, κινείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης των ενηλίκων, σχεδιάζοντας το πλαίσιο υλοποίησης της παρεχόμενης  θεματικής ενότητας και την αυτό-αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω στόχων, γίνεται κατανοητή η ανάγκη απόκτησης της ιδιότητας του εκπαιδευτή ενηλίκων, καθώς οι αυξανόμενες απαιτήσεις και οι νέες συνθήκες που επικρατούν στην Δια Βίου Μάθηση, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον στην αγορά εργασίας.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων της EUROTraining;

Στόχοι του προγράμματος:
-Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων
-Εξοικείωση με το βασικό εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση
-Παρουσίαση του ρόλου και των εργαλείων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων
-Προσδιορισμός των αρχών, των σταδίων και των μεθόδων σχεδιασμού της εκπαιδευτικής παρέμβασης
-Προβολή βασικών χαρακτηριστικών των επιμέρους ομάδων-στόχων για την εκπαίδευση ενηλίκων
-Εξοικείωση με τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές βιωματικής μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Απόκτηση βασικών αρχών συμβουλευτικής (mentoring)
-Γνωριμία με τους φορείς της εκπαίδευσης ενηλίκων
-Πλαίσιο και λειτουργία ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ & λοιπών δομών εκπαίδευσης ενηλίκων
-Ενδοεταιρική εκπαίδευση ενηλίκων

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε:
-Σε αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ
-Σε Ψυχολόγους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
-Σε εργαζόμενους στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως σύμβουλοι τόσο στο Δημόσιο όσο & στον Ιδιωτικό τομέα
-Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης
-Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε αντίστοιχα πεδία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στις Σχολές Γονέων ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας αλλά και ως υπεύθυνοι εκπαίδευσης/εισηγητές
-Σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Δημόσια, Ιδιωτικά) ως εκπαιδευτές ενηλίκων

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
-Να οργανώνει, να σχεδιάζει και να υλοποιεί τη διδακτική παρέμβασή του με βάση τις ανάγκες της ομάδας-στόχου
-Να αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές, τις θεωρίες μάθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων και να διαμορφώνει την παρεχόμενη διδασκαλία με βάση τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
-Να ενημερώνεται για τις εξελικτικές διαδικασίες που συντελούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία
-Να μπορεί να εναρμονίζει την διδακτική του παρέμβαση με βάση τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων
-Να σχεδιάζει και να οργανώνει την εκπαιδευτική διαδικασία για την κάθε επιμέρους διδακτική ενότητα
-Να υλοποιεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση, οργανώνοντας και συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα-στόχο
-Να θέτει ευθύς εξ αρχής τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
-Να συντονίζει και να συμβουλεύει τους εκπαιδευόμενους (mentoring)
-Να εφαρμόζει στην πράξη τις βασικές θεωρητικές αρχές της συμβουλευτικής επιστήμης
-Να αξιολογεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση μέσα από την αυτο-αξιολόγησή του και να οργανώνει τη διαρκή βελτίωση των αποτελεσμάτων του

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων –Ιστορικό πλαίσιο εξέλιξης
  • Τα χαρακτηριστικά και οι προσδοκίες των Ενηλίκων Εκπαιδευομένων
  • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
  • Η Σημασία της Πρώτης Συνάντησης
  • Τεχνικές γνωριμίας
  • Σύναψη Μαθησιακού Συμβολαίου
  • Βασικές Θεωρίες Μάθησης
  • Δυναμική της Ομάδας
  • Ο ρόλος του Εκπαιδευτή
  • Προοπτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Νομοθετικό Πλαίσιο
  • Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων
  • Νέες τεχνικές βιωματικής μάθησης
  • Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικής παρέμβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (φορέας του Υπουργείου Παιδείας) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης euroTRAINING, για αναγνωρισμένη επαγγελματική ένταξη.

Μοριοδότηση
Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) (400 ΩΡΕΣ)
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1 )

Διάρκεια

400 διδακτικές ώρες

Ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης

Τμήματα

Έναρξη: κάθε μήνα

Ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest