Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες της Μεσογείου, αντιμετωπίζει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, με την ανεργία να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο. Το έργο MoreThanAJob στοχεύει στην ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, όπως οι άνεργοι, οι πρόσφυγες, και άτομα χαμηλής εκπαίδευσης, στην αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα, προσφέροντας έτσι μια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέσω της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (SSE) και των δημόσιων αρχών, το MoreThanAJob αναπτύσσει ένα πλαίσιο καλύτερων πρακτικών για την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει την προσφορά πιο στοχευμένων και προσαρμοσμένων προγραμμάτων που συμβάλλουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και την εργασιακή ενσωμάτωση.

Επιπρόσθετα, το έργο υποστηρίζει άμεσα επιλεγμένους φορείς SSE μέσω υποεπιχορηγήσεων, ενισχύοντας την ικανότητά τους να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες. Η εκπαίδευση των SSE φορέων και των δημόσιων ιδρυμάτων στην εφαρμογή του πλαισίου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του έργου, καθώς εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων λύσεων.

Η προσδοκία για τη δημιουργία πολλών νέων πλήρους απασχόλησης συμβολαίων μέσω του MoreThanAJob αντανακλά τη δέσμευση του έργου να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση της ανεργίας στην Ελλάδα (αλλά και σε όλες τις χώρες παρέμβασης), καθιστώντας το ένα σημαντικό βήμα προς την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ MoreThanAJob – Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees ”, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος θα βρείτε μέσω του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTRAINING και στα social media του έργου:

  • https://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
  • https://www.joinmorethanajob.org/
  • https://www.facebook.com/MoreThanAJob
  • https://twitter.com/than_job
  • https://www.linkedin.com/company/morethanajobeni/
  • https://www.youtube.com/@morethanajobeni-cbc-med2437