Η ψηφιακή μετάβαση στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από την πανδημία COVID-19 έδειξε ότι ο αντίκτυπος του ψηφιακού κόσμου στη ζωή μας είναι τεράστιος και επιτάχυνε την ψηφιακή μετάβαση. Από την υγειονομική περίθαλψη έως τη σχολική εκπαίδευση, από την οικονομία έως το περιβάλλον, η ψηφιακή μετάβαση έχει τη δύναμη, αν ρυθμιστεί και διαχειριστεί προσεκτικά, να βελτιώσει τη ζωή μας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, και ιδίως μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή, είναι μία από τις προτεραιότητές της. Η Επιτροπή μάλιστα, προσδιόρισε μια πυξίδα που θα καθοδηγήσει τις πολιτικές και τις επενδύσεις για την ψηφιακή μετάβαση τις επόμενες δεκαετίες με βάση τέσσερα βασικά σημεία: δεξιότητες, κυβέρνηση, υποδομές και επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027), μια πρωτοβουλία πολιτικής της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης και αποτελεσματικής προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών της ΕΕ στην ψηφιακή εποχή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου και ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, το σχέδιο έχει δύο προτεραιότητες: την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού συστήματος υψηλής απόδοσης (υποδομές, συνδεσιμότητα, ψηφιακά ικανοί εκπαιδευτικοί, μαθησιακό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) και ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ DigiVET – Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου με την αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών πόρων, πραγματοποιήσαμε διακρατική έρευνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕΚ και για τις ανάγκες και τις προκλήσεις των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών της ΕΕΚ που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την εικονική μάθηση. Η έρευνα υπογράμμισε ότι πριν από την πανδημία COVID-19, η ΕΕΚ σπάνια διεξαγόταν σε εικονικό περιβάλλον και ότι οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ΕΕΚ δεν ήταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. 

Συγκεκριμένα οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί, το 2019, κατέλαβαν την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά την ψηφιακή ετοιμότητα. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τους ίδιους καθηγητές και εκπαιδευτές ΕΕΚ με τους οποίους πήραμε συνέντευξη και οι οποίοι υπογράμμισαν ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία δεν ήταν έτοιμοι για την εφαρμογή της ψηφιακής ΕΕΚ και ότι βελτίωσαν τις δεξιότητές τους σε μια προσπάθεια μάθησης μέσω της πράξης.  Ανέφεραν επίσης την ανάγκη για κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και ιδίως σχετικά με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Επιπλέον, λόγω της φύσης της ΕΕΚ, τονίζουν την ανάγκη να γνωρίζουν και να βιώνουν ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να κάνουν πρακτική εμπειρία στον τομέα τους ακόμη και διαδικτυακά. Η τεχνητή νοημοσύνη και η επαυξημένη πραγματικότητα, αντιπροσωπεύουν, στην περίπτωση αυτή, μια μοναδική ευκαιρία στη ψηφιοποίηση της ΕΕΚ και έχουν τη δύναμη να επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να κάνουν πρακτικές εμπειρίες online. 

Ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων ΕΕΚ και κάνοντάς τους να γνωρίσουν εργαλεία και πλατφόρμες που επιτρέπουν την εικονική πρακτική εμπειρία, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του τομέα της ΕΕΚ θα βελτιωθούν και θα αποτελέσουν βασικό μοχλό για την επίτευξη μιας Ευρώπης κατάλληλης για την ψηφιακή εποχή. 

Το έργο DigiVET υποστηρίζει αυτόν τον ευρύ στόχο συμβάλλοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ, βελτιώνοντας τις ψηφιακές τους ικανότητες, ιδίως την ικανότητά τους να αναπτύσσουν ψηφιακές πηγές μάθησης. 

 

Το έργο DigiVET – Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου με Αξιοποίηση Δωρεάν διαδικτυακών πόρων συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ – Στρατηγική συνεργασία KA 2 για την ΕΕΚ. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://digivetproject.eu/ ή ακολουθήστε μας στοFacebook