Το MoreThanAJob αντιπροσωπεύει ένα καινοτόμο βήμα προς την κοινωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και των δημόσιων αρχών. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να προσφέρει βιώσιμες λύσεις για την ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, μετατρέποντας τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις σε ευκαιρίες.

Η καινοτομία του MoreThanAJob εκφράζεται μέσα από την ανάπτυξη νέων κοινωνικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε πιλοτικά υποέργα. Αυτά τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, παρέχοντας προσαρμοσμένες λύσεις για την εργασιακή και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων.

Η αξία του έργου επιβεβαιώνεται από την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής του πλαισίου και των πιλοτικών προγραμμάτων. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει την προσπάθεια για κοινωνική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη, μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων πρακτικών και προσεγγίσεων.

Η δέσμευση για την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στους SSE (Social and Solidarity Economy – Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) φορείς και τις δημόσιες αρχές εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δράσεων του MoreThanAJob. Μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και των συστάσεων καθοδηγησης (με καλές πρακτικές), το έργο στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητα της ελληνικής κοινωνίας να ανταποκρίνεται στις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις με βιώσιμο και καινοτόμο τρόπο.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ MoreThanAJob – Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees ”, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος θα βρείτε μέσω του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTRAINING και στα social media του έργου:

  • https://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
  • https://www.joinmorethanajob.org/
  • https://www.facebook.com/MoreThanAJob
  • https://twitter.com/than_job
  • https://www.linkedin.com/company/morethanajobeni/
  • https://www.youtube.com/@morethanajobeni-cbc-med2437