Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy”, το οποίο χρηματοδοτείται  στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, αναζητά προσφορές για την προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης συνεργάτες για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 1 (ΠΕ1).

Ειδικότερα, η EUROTRAINING αναζητά υπηρεσίες εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (external expert services)  για την υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων του, σύμφωνα με τη σύμβαση και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου MYSEA, που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πακέτου Εργασίας 1: Διαχείριση Έργου» (WP1:Project Management). Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή ως εξής:

  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για το σχεδιασμό διαγωνισμών και διακηρύξεων με βάση το νομοθετικό πλαίσιο για της δημόσιες συμβάσεις.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο κριτηρίων για την υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών με βάση το νομοθετικό πλαίσιο για της δημόσιες συμβάσεις.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου τον σχεδιασμό και τον έλεγχο συμβάσεων.

Παραδοτέο: Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου

Διάρκεια και Σύμβαση:

H διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της με μέγιστη διάρκεια λήξης την 31/12/2021. Σε περίπτωση παράτασης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, η σύμβαση δύναται να παραταθεί αντίστοιχα.

Αποστολή Προσφορών:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την προσφορά σας είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε ταχυδρομικά/με κατ’ ιδίαν παράδοση στα γραφεία της εταιρίας μας Βερανζέρου 1, ΤΚ 106 77, Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατ’ ιδίαν παράδοσης παρακαλείστε στο φάκελο να αναφέρεται το εξής: “MYSEA – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕ1”.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59.

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο +30 210 3306086.