Υποστήριξη και πιστοποίηση του “Capacity Building Programme” (C.B.P) στο πλαίσιο του S.E.VET

“S.E.VET – Social Entrepreneurship in Vocational Education and Training,” με Κωδικό Αναφοράς 101092399

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα “S.E.VET – Social Entrepreneurship in Vocational Education and Training,” στο πλαίσιο της χρηματοδότησης τύπου ERASMUS Lump Sum Grants, αναζητά ανάδοχο για την υλοποίηση της δράσης που αφορά στην πιστοποίηση δεξιοτήτων φυσικών προσώπων σχετικά με τις ικανότητές τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας σε περιβάλλοντα Κυκλικής Οικονομίας, Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην αγγλική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, η δράση αφορά στην εξωτερική πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο “Capacity Building Programme” (C.B.P) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του S.E.VET. Η πιστοποίηση θα εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα του έργου.

Στην φάση αυτή, η EUROTraining, διοργανώνει μια σύντομη διαδικασία διαγωνισμού για την επιλογή του καταλληλότερου φορέα πιστοποίησης. Καλούνται τουλάχιστον 4 φορείς πιστοποίησης να υποβάλουν προσφορά, παρέχοντας λεπτομερείς εξηγήσεις για την καταλληλότητά τους ως υποψήφιοι. Κάθε φορέας θα πρέπει να παρουσιάσει επίσης οικονομική προσφορά, περιγράφοντας λεπτομερώς τα έξοδα που συνδέονται με την πιστοποίηση.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις προσφορές τους, είτε ηλεκτρονικά στο [email protected], είτε ταχυδρομικώς/προσωπικής παράδοσης στη διεύθυνση στα γραφεία της εταιρείας μας Βερανζέρου 1, ΤΚ 106 77, Αθήνα. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ή προσωπικής παράδοσης, παρακαλούμε να αναγράφεται στον φάκελο η ένδειξη: “Υλοποίηση – Πιστοποίηση C.B.P – S.E.VET.”

Οι προσφορές υποβάλλονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 23:59.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 210 3306086.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο S.E.VET είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του οργανισμού: https://eurotraining.gr/.

Αριθμός ατόμων 80 άτομα
Ειδικότητα Τομέας Μηχανολογίας

 

Τομέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Τομέας Κυκλικής Οικονομίας

 

Τομέας Βιωσιμότητας και Αειφορίας

 

Εκπαιδευτές Μηχανολογικών Επιστημών

 

Ειδικοί στη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον τομέα της μηχανολογίας.