Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eurotraining AE, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση» του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προτίθεται να αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Το πρόγραμμα αφορά 16.620 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών

 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα συνολικής αξίας 1.600€

 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, των 25% των εκπαιδευθέντων για τουλάχιστον δύο (2) μήνες, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.

Κατανομή των Θέσεων

 • Τεχνικός Κλάδος: 10.000 άνεργοι
 • Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: 3.000 άνεργοι
 • Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: 3.620 άνεργοι

Δικαιούχοι

Άνεργοι ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Διαδικασία απόκτηση του Voucher κατάρτισης και κριτήρια μοριοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα προκειμένου να προμηθευτούν την Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher). Η επιλογή γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης όπως :

 • Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτους 2014)

 • Η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

 • Η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα επαγγέλματα των Κλάδων 1. Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος, 2. Κλάδος διαχείρησης στερεών και υγρών αποβλήτων, 3. Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών

Αιτήσεις συμμετοχής

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr, είναι από 13 Οκτωβρίου 2014 (11:00) έως και 05 Νοεμβρίου 2014 (24:00).

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining σας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική καθοδήγηση κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες επί του προγράμματος.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.