“Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης & Απασχόλησης Ανέργων μέσω επιταγής κατάρτισης “Voucher” προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας με τίτλο “Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”.

Το πρόγραμμα αφορά 38.000 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών.

Κατανομή των θέσεων

  • 15.000 θέσεις για απόφοιτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

  • 23.000 θέσεις για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέσω του προγράμματος παρέχεται επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών με επιδότηση 400€ και 420 ώρες-3μηνη ή 6μηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις με αμοιβή 2.280€ έως 2.530€.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25 έως 29 ετών (1.1.1985 έως και 31.12.1989) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίσς ή όχι.

Α. Για την κατηγορία “Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ”

  1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  2. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για την κατηγορία “Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

  1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
  2. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Διαδικασία απόκτησης του voucher κατάρτισης και κριτήρια μοριοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα προκειμένου να προμηθευτούν την Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher). Η επιλογή γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης όπως :

  • Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτους 2014)

  • Η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

  • Η συμμετοχή τους σε αντίστοιχες δράσης επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

Αιτήσεις συμμετοχής

Η προθεσία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr , είναι από 07 Αυγούστου 2014 (10:00) έως και 18 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00).

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining σας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική καθοδήγηση κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining Α.Ε. παρείχε αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε περισσότερους από 500 ωφελούμενους. Μέσα από διαδικασίες πραγματικών συνεντεύξεων κατόρθωσε να συνδέσει επιτυχώς επιχειρήσεις με εργαζόμενους και τα αποτελέσματα τον δικαίωσαν.

Πάνω από το 22% των ωφελούμενων παρέμειναν στην εταιρεία μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης με υπογραφή σύμβασης εργασίας.

Στόχος του προγράμματος, η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.