«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ανήγγειλε τη δράση με τίτλο «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών». Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

35.000 Νέοι Ωφελούμενοι:

  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως(29) ετών
  • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους  κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα.

Περιλαμβάνει:

  • 80 ώρες κατάρτιση σε συνδυασμό με καθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring
  • Πρακτική άσκηση/ Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών
  • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Παρέχει:

  • Επίδομα κατάρτισης 5€/ώρα κατάρτισης
  • Αμοιβή 2.400€ (460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης) για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Αμοιβή2.000€ (400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης) για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
  • Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. Για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν στης  20/5/2013

Εγκριθηκες στο ‘‘voucher 18-29 ετών”;