«Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Μεσσηνίας»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας – Πελοποννήσου την πράξη με τίτλο «Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Μεσσηνίας» στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της Δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 • άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης.


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ» απαρτίζεται από τρεις (3) φορείς με συντονιστή εταίρο την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOUR ELEMENTS).

Συγκεκριμένα, οι Φορείς – Εταίροι της αναπτυξιακής Σύμπραξης που υλοποιούν το σχέδιο είναι:

 • Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOURELEMENTS)

 • Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γιουροτρέινινγκ Α.Ε. (EurotrainingA.E.)

 • MAST Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η πράξη υλοποιείται στην Περιφέρεια Μεσσηνίας – Πελοποννήσου.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη «Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Μεσσηνίας» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων η επιτυχία της οποίας όμως εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: Την προώθηση συνοδευτικών και υποστηρικτικών πολιτικών σε άλλους τομείς, όπως στις εργασιακές σχέσεις, στη βιομηχανική πολιτική και στην πολιτική κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, αλλά, κυρίως, στην υποστήριξη μιας “κουλτούρας αλλαγής νοοτροπίας στα θέματα απασχόλησης” με απαξίωση των παραδοσιακών στερεοτύπων. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αναμενόμενες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα αφορούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση ανέργων στον ιδιωτικό τομέα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Για την επίτευξη του στόχου της πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Μελέτες (319):

 • Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας

 • Μελέτες καλών πρακτικών (bestpractices) σχετικά με υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

2. Δικτύωση (320):

 • Φυσική δικτύωση

 • Ηλεκτρονική δικτύωση

3. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης (327):

 • Πραγματοποίηση εκδηλώσεων

 • Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

 • Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ

 • Δημιουργία ενημερωτικού περιπτέρου (infokiosk)

4. Συντονισμός & Διαχείριση Πράξης (348)

5. Κατάρτιση – Επιμόρφωση (349):

 • Προγράμματα κατάρτισης ωφελουμένων για ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους

 • Πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί με case study

 • Διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού

6. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη (351):

 • Αρχική Συμβουλευτική: Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη για ψυχοκοινωνική και επαγγελματική στήριξη των ωφελουμένων

 • Θεματικά εργαστήρια

 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός

 • Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Μεσσηνίας – Πελοποννήσου.

 • είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

 • ο άνεργος να εκδηλώνει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και τις επιμέρους δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής και κυρίως τις προοπτικές απασχόλησης που το πρόγραμμα προϋποθέτει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι τα παρακάτω:

 • Αντίγραφο δελτίου κάρτας ανεργίας σε ισχύ

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικού έτους 2013 από την Εφορία (ή σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω μηδενικού εισοδήματος, υπεύθυνη δήλωση, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος που απαιτείται)

 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου

 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής

 • Αντίγραφο πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)

 • Βιογραφικό σημείωμα

Οι αιτήσεις που τυχόν δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση απορρίπτονται. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα προσκληθούν τηλεφωνικώς για τη διεξαγωγή του σταδίου της συνέντευξης. Για την αξιολόγηση των ωφελουμένων θα συσταθεί Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων παρατίθενται κατωτέρω και αφορούν δύο γενικές κατηγορίες:

Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής

 • Χρόνος Ανεργίας

 • Εκπαίδευση

 • Επαγγελματική εμπειρία

 • Οικογενειακό εισόδημα

 • Οικογενειακή κατάσταση

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου.

Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής

 • Είδος επαγγελματικής εμπειρίας και συνάφεια με τις δράσεις του σχεδίου

 • Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Σχέδιο βάσει συνέντευξης

 • Διάγνωση «επιχειρηματικής» διάθεσης

 • Διάγνωση γνώσεων – εμπειριών στην ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης

Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου.

Με βάση τα κριτήρια επιλογής, θα καταρτιστείη τελική λίστα των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όπως θα προκύψει από τη σειρά κατάταξής τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο παρακάτω σημείο (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 14:00):

Ηροδότου 6 & Κανάρη, Καλαμάτα, 24100

Τηλ: 27210 24174

Υπεύθυνος επικοινωνίας/παραλαβής αιτήσεων: Φανάκη Ελένη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 17/03/2014

 Ημερομηνία λήξης υποβολής: 04/04/2014

Ιστοσελίδα ενημέρωσης:

http://messini-topsa.gr/