ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67152/01/Β/08/271 (2009)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΓΚ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου 1 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 5ης εταιρικής χρήσης (01/01/2013 – 31/12/2013) μετά των επ΄αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απόφαση για την διανομή των αποτελεσμάτων της 5ης εταιρικής χρήσης (01/01/2013 – 31/12/2013).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.
4. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για την 6η εταιρική χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις που τυχόν θα προκύψουν μέχρι την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές Αντίγραφο

Γεώργιος Ζωτάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.