Η διασυνοριακή συνεργασία που προάγει το MoreThanAJob αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη στρατηγική για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην Ελλάδα και πέραν αυτής. Η κοινή προσέγγιση σε ζητήματα όπως η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η εκπαίδευση είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων.

Η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου ενισχύει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προωθεί την ανάπτυξη κοινών πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Η Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής της στο MoreThanAJob, επωφελείται από την κοινή γνώση και εμπειρία, αναπτύσσοντας πολιτικές και προγράμματα που είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες αλλά εμπνέονται και από διεθνείς επιτυχίες.

Η διασυνοριακή διάσταση του MoreThanAJob ενθαρρύνει επίσης την κοινή ανάπτυξη πολιτικών για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μετανάστευση και η κοινωνική ένταξη, προσφέροντας μια πιο ολιστική και συνεκτική προσέγγιση. Η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστική, καθώς η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών διασυνοριακών και μεταναστευτικών ζητημάτων στη Μεσόγειο.

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω του MoreThanAJob δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση της ανεργίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής και της ανάπτυξης μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας και της κοινής πολιτικής ανάπτυξης.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ MoreThanAJob – Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees ”, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος θα βρείτε μέσω του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTRAINING και στα social media του έργου:

  • https://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
  • https://www.joinmorethanajob.org/
  • https://www.facebook.com/MoreThanAJob
  • https://twitter.com/than_job
  • https://www.linkedin.com/company/morethanajobeni/
  • https://www.youtube.com/@morethanajobeni-cbc-med2437