Το έργο BENEFY ή “Boosting Energy Efficiency Mentality” συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής επιτροπής με αποστολή αφενός την ευαισθητοποίηση, και αφετέρου την αναβάθμιση των ικανοτήτων του ευρύτερου κοινού στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης (σε προσωπικό, επιχειρηματικό και βιομηχανικό επίπεδο). Μέσα από τη δράση του το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης που θα περιλαμβάνει: ένα αποθετήριο ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών, το σχεδιασμό μιας πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει τις μαθησιακές ενότητες που επρόκειτο να δημιουργηθούν από την κοινοπραξία, καθώς και την προώθηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Mέσω ενός εντατικού προγράμματος κατάρτισης, η κοινοπραξία ενημερώθηκε και εκπαιδεύτηκε σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του αποθετηρίου εκπαιδευτικών πηγών που δημιουργείται για τις ανάγκες του έργου, τους τρόπους δημιουργίας και αναθεώρησης των ενημερωτικών γραφημάτων ή “Infographics” καθώς και άλλων διαδραστικών πόρων στο πλαίσιο της διάδοσης του οράματος ενεργειακής απόδοσης, την ανασκόπηση των μαθησιακών ενοτήτων που αναπτύσσονται ισομερώς από τα μέλη της κοινοπραξίας κ.α.

Η ομάδα είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει δεσμούς ομαδικότητας και φιλίας και να ανοίξει τους ορίζοντες της σε ενδιαφέρουσες κουλτούρες, διαφορετικές εργασιακές νοοτροπίες και στάσεις ζωής.