Η μακροπρόθεσμη προοπτική του MoreThanAJob για την ελληνική κοινωνία και οικονομία είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης αλλαγής που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Μέσω της εφαρμογής του πλαισίου και των πιλοτικών προγραμμάτων, το έργο προβλέπει τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας ετησίως σε κάθε χώρα στόχο, ενισχύοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα.

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου εκτείνεται επίσης στο οικοσύστημα των SSE φορέων, με την προσδοκία δημιουργίας πολλών νέων θέσεων εργασίας ανά έτος σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Αυτό ενισχύει την ικανότητα των SSE φορέων να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση και η υποστήριξη που παρέχει το MoreThanAJob μέσω των “εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτές”εντείνει τις προσπάθειες και αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο τις πολιτικές για τη στήριξη των κοινωνικών δομών, για τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας και βεβαίως για την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Του παραγωγικού πυλώνα της οικονομίας, που συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου. Πρόκειται για δράσεις του έργου MoreThanAJob οι οποίες μπορούν να συνδυάσουν την κερδοφορία με την κοινωνική ένταξη, αλλά και τα ανθρωποκεντρικά συστήματα διακυβέρνησης για την προσαρμογή των εργασιακών και των εκπαιδευτικών πολιτικών  στις ανάγκες της κοινωνίας.Αυτές οι πρωτοβουλίες εξασφαλίζουν ότι οι φορείς και οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στο έργο έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές και να προωθούν την κοινωνική αλλαγή.

Συνολικά, το MoreThanAJob προσφέρει μια συνολική και μακροπρόθεσμη προοπτική για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα. Μέσω της εφαρμογής του πλαισίου και της στήριξης των SSE φορέων, το έργο συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής, δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ MoreThanAJob – Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees ”, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος θα βρείτε μέσω του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTRAINING και στα social media του έργου:

  • https://www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
  • https://www.joinmorethanajob.org/
  • https://www.facebook.com/MoreThanAJob
  • https://twitter.com/than_job
  • https://www.linkedin.com/company/morethanajobeni/