Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy”, το οποίο χρηματοδοτείται  στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, αναζητά προσφορές για την προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης συνεργάτες για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3).

Ειδικότερα, η EUROTRAINING αναζητά υπηρεσίες εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης (external expert services)  για την υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων του, σύμφωνα με τη σύμβαση και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου MYSEA, που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πακέτου Εργασίας 3: Έρευνα και Ανάλυση» (WP3: Research and Analysis). Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή ως εξής:

  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για τον σχεδιασμό έρευνας.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την απεικόνιση πρωτογενών δεδομένων με διαγράμματα, χάρτες κτλ.
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την σύνταξη ερευνητικών αναφορών.

 

Παραδοτέο: Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου

 

Διάρκεια και Σύμβαση:

H διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της με μέγιστη διάρκεια λήξης την 31/10/2021. Σε περίπτωση παράτασης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, η σύμβαση δύναται να παραταθεί αντίστοιχα.

 

Αποστολή Προσφορών:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την προσφορά σας είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε ταχυδρομικά/με κατ’ ιδίαν παράδοση στα γραφεία της εταιρίας μας Βερανζέρου 1, ΤΚ 106 77, Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατ’ ιδίαν παράδοσης παρακαλείστε στο φάκελο να αναφέρεται το εξής: “MYSEA – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕ3”.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59.

 

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο +30 210 3306086.

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο +30 210 3306086.