Το έργο NE(W)AVE στοχεύει στη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Ομάδες στόχοι του έργου είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), ενώ ο στόχος του έργου είναι να αναβαθμίσουν και να εστιάσουν τις δεξιότητές τους στην ανανεώσιμη ενέργεια μέσω ενός ΟΟC (ανοικτό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου είναι:

Παράλληλα, κατά τα διάρκεια του έργου, η ομάδα του NE(W)AVE δημοσιοποιούσε newsletters σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζοντας την σταδιακή εξέλιξή του. Πιο συγκεκριμένα, τα προαναφερθέντα ενημερωτικά δελτία αναφέρονται:

  1. στις δραστηριότητες των πακέτων εργασιών του έργου που αναπτύχθηκαν, καθώς και στα αποτελέσματα έρευνας που επεσήμαναν την έλλειψη δεξιοτήτων στους εργαζομένους στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας,
  2. στο εκπαιδευτικό μοντέλο τηλε-κατάρτισης του NE(W)AVE όπου οι εκπαιδευόμενοι μαθητές πλέον είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στον εν λόγω τομέα,
  3. στην εμπειρία των συμμετεχόντων που για 2 εβδομάδες, μέσω μαθημάτων, επισκέψεων και εργαστηρίων, έμαθαν περισσότερα για τις «πράσινες» ενέργειες,
  4. στις επιπτώσεις του Covid-19 και στις προσπάθειες του έργου να στηρίξει τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και, τέλος,
  5. σε μια σύνοψη των δραστηριοτήτων του, καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.