Το αυτοδιοικητικό Management

Το αυτοδιοικητικό Management είναι η προσπάθεια συντονισμού ανθρώπινων και υλικών πόρων για να παραχθεί ένα άριστο επίπεδο υπηρεσιών του δήμου, προς όφελος βεβαίως των δημοτών, έτσι ώστε ο δήμος να εκπληρώσει τον σκοπό του.

Σήμερα το αυτοδιοικητικό Management επιχειρεί μέσα από μια σύντομη διαδρομή να περιγράψει τη σχέση μεταξύ διοίκησης και δημοτών και πως εξελίσσεται αυτή στη χώρα μας.

Δικαιολογημένα λοιπόν το μάνατζμεντ απαιτεί, όχι απλά την εγκατάσταση της διοίκησης  στον δήμο αλλά κάτι πολύ ευρύτερο, την εισαγωγή μιας νέας αντίληψης στη διοίκηση του δήμου και τον σχεδιασμό, με στόχο την ανάπτυξη της υπευθυνότητας όλων των παραγόντων. Επιπλέον απαιτεί την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων του αλλά και την εφαρμογή συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν σχέση με όλες τις συνισταμένες και παραμέτρους του αγαθού «ο δήμος στην υπηρεσία του δημότη».

Για να πετύχουν όλα αυτά χρειάζεται να δημιουργηθεί πρώτα το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον. Δηλαδή να συγκροτηθούν νέες δομές, να επενδύσουν οι δήμοι στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό, να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και πολλά άλλα.

Με δεδομένη λοιπόν τη διαδικασία παραγωγής δημοτικών υπηρεσιών το ζήτημα που διαφοροποιεί τον τρόπο άσκησης του αυτοδιοικητικού management, ανάγεται στον χαρακτήρα ή τον σκοπό του δήμου.

Στην αυτοδιοίκηση ο σκοπός, είναι δεδομένος. Είναι η κάλυψη των αναγκών των δημοτών κάθε δήμου, ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά μέσα που έχει στη διάθεση του. Και είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει υπηρεσίες στήριξης της αυτοδιοίκησης, ασκώντας δημόσιες πολιτικές για την προστασία του συνόλου των πολιτών.

Είναι πρόδηλο και γνωστό ότι τελικά το ζητούμενο είναι η αναδιανομή των πόρων του δήμου με κριτήριο το βαθμό συμβολής τους στην ποιότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έρχεται λοιπόν τα αποτελεσματικό αυτοδιοικητικό management να δώσει τις ενδεδειγμένες λύσεις στην προσπάθεια της Διοίκησης του δήμου για την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών πόρων, την αξιοποίηση και αποδοτικότητα των κτιριακών υποδομών και τα ζητήματα ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο του Βασίλειου Ζωτάκη, Managing Director του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining