«Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining ΑΕ σας ενημερώνει για τη Νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τίτλο «Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Κατανομή των θέσεων

 • 9.000 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 3.000 Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και ειδικότερα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Η Δράση αφορά 12.000 ανέργους ηλικίας 18-25 ετών και περιλαμβάνει

 • Θεωρητική κατάρτιση 80-120 ώρες

 • Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 380-420 ωρών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 • Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

 • Αμοιβή 2.240-2.410€, η οποία θα καταβληθεί τμηματικά σε 3 δόσεις.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 18 έως 24 ετών (1.1.1990 έως και 31.12.1996) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Α. Για την κατηγορία “Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ”

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

 • Να διαθέτουν συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης

 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για την κατηγορία “Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

 • Να διαθέτουν συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης

 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Διαδικασία απόκτησης του Voucher και κριτήρια μοριοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα προκειμένου να προμηθευτούν την Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας (Voucher). Η επιλογή γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης όπως :

 • Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτους 2014)

 • Η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

 • Το εκπαιδευτικό τους επίπεδο (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Αιτήσεις Συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης www.youthgurantee.yeka.gr είναι από 29 Αυγούστου 2014 (12:00) έως 24 Σεπτεμβρίου 2014 (00:00).

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining σας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική καθοδήγηση κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Στόχος του προγράμματος, η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.